学习啦——文学网 > 名家名篇 > 弟子规 > 《弟子规全文带拼音(2)》正文

弟子规全文带拼音(2)

时间:2017-03-31 09:01:51本文内容及图片来源于读者投稿,如有侵权请联系xuexila888@qq.com 燕华 我要投稿

 弟子规全文带拼音【3】

 jǐn

 谨

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí

 朝 起 早 , 夜 眠 迟 。

 lǎo yì zhì xī cǐ shí

 老 易 至 , 惜 此 时 。

 chén bì guàn jiān shù kǒu

 晨 必 盥 , 兼 漱 口 。

 biàn niào huí zhé jìng shǒu

 便 尿 回 , 辄 净 手 。

 guān bì zhèng niǔ bì jié

 冠 必 正 , 纽 必 结 。

 wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

 袜 与 履 , 俱 紧 切 。

 zhì guān fú yǒu dìng wèi

 置 冠 服 , 有 定 位 。

 wù luàn dùn zhì wū huì

 勿 乱 顿 , 致 污 秽 。

 yī guì jié bú guì huá

 衣 贵 洁 , 不 贵 华 。

 shàng xún fèn xià chèn jiā

 上 循 分 , 下 称 家 。

 duì yǐn shí wù jiǎn zé

 对 饮 食 , 勿 拣 择 。

 shí shì kě wù guò zé

 食 适 可 , 勿 过 则 。

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ

 年 方 少 , 勿 饮 酒 。

 yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

 饮 酒 醉 , 最 为 丑 。

 bù cōng róng lì duān zhèng

 步 从 容 , 立 端 正 。

 yī shēn yuán bài gōng jìng

 揖 深 圆 , 拜 恭 敬 。

 wù jiàn yù wù bǒ yǐ

 勿 践 阈 , 勿 跛 倚 。

 wù jī jù wù yáo bì

 勿 箕 踞 , 勿 摇 髀 。

 huǎn jiē lián wù yǒu shēng

 缓 揭 帘 , 勿 有 声 。

 kuān zhuǎn wān wù chù léng

 宽 转 弯 , 勿 触 棱 。

 zhí xū qì rú zhí yíng

 执 虚 器 , 如 执 盈 。

 rù xū shì rú yǒu rén

 入 虚 室 , 如 有 人 。

 shì wù máng máng duō cuò

 事 勿 忙 , 忙 多 错 。

 wù wèi nán wù qīng lüè

 勿 畏 难 , 勿 轻 略 。

 dòu nào chǎng jué wù jìn

 斗 闹 场 , 绝 勿 近 。

 xié pì shì jué wù wèn

 邪 僻 事 , 绝 勿 问 。

 jiāng rù mén wèn shú cún

 将 入 门 , 问 孰 存 。

 jiāng shàng táng shēng bì yáng

 将 上 堂 , 声 必 扬 。

 rén wèn shuí duì yǐ míng

 人 问 谁 , 对 以 名 。

 wú yǔ wǒ bù fēn míng

 吾 与 我 , 不 分 明 。

 yòng rén wù xū míng qiú

 用 人 物 , 须 明 求 。

 tǎng bù wèn jí wéi tōu

 倘 不 问 , 即 为 偷 。

 jiè rén wù jí shí huán

 借 人 物 , 及 时 还 。

 rén jiè wù yǒu wù qiān

 人 借 物 , 有 勿 悭 。

 弟子规全文带拼音【4】

 xìn

 信

 fán chū yán xìn wéi xiān

 凡 出 言 , 信 为 先 。

 zhà yǔ wàng xī kě yān

 诈 与 妄 , 奚 可 焉 。

 huà shuō duō bù rú shǎo

 话 说 多 , 不 如 少 。

 wéi qí shì wù nìng qiǎo

 惟 其 是 , 勿 佞 巧 。

 jiān qiǎo yǔ huì wū cí

 奸 巧 语 , 秽 污 词 。

 shì jǐng qì qiè jiè zhī

 市 井 气 , 切 戒 之 。

 jiàn wèi zhēn wù qīng yán

 见 未 真 , 勿 轻 言 。

 zhī wèi dì wù qīng chuán

 知 未 的 , 勿 轻 传 。

 shì fēi yí wù qīng nuò

 事 非 宜 , 勿 轻 诺 。

 gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

 苟 轻 诺 , 进 退 错 。

 fán dào zì zhòng qiě shū

 凡 道 字 , 重 且 舒 。

 wù jí jí wù mó hu

 勿 急 疾 , 勿 模 糊 。

 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn

 彼 说 长 , 此 说 短 。

 bù guān jǐ mò xián guǎn

 不 关 己 , 莫 闲 管 。

 jiàn rén shàn jí sī qí

 见 人 善 , 即 思 齐 。

 zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

 纵 去 远 , 以 渐 跻 。

 jiàn rén è jí nèi xǐng

 见 人 恶 , 即 内 省 。

 yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

 有 则 改 , 无 加 警 。

 wéi dé xué wéi cái yì

 唯 德 学 , 唯 才 艺 。

 bù rú rén dāng zì lì

 不 如 人 , 当 自 砺 。

 ruò yī fú ruò yǐn shí

 若 衣 服 , 若 饮 食 。

 bù rú rén wù shēng qī

 不 如 人 , 勿 生 戚 。

 wén guò nù wén yù lè

 闻 过 怒 , 闻 誉 乐 。

 sǔn yǒu lái yì yǒu què

 损 友 来 , 益 友 却 。

 wén yù kǒng wén guò xīn

 闻 誉 恐 , 闻 过 欣 。

 zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

 直 谅 士 , 渐 相 亲 。

 wú xīn fēi míng wéi cuò

 无 心 非 , 名 为 错 。

 yǒu xīn fēi míng wéi è

 有 心 非 , 名 为 恶 。

 guò néng gǎi guī yú wú

 过 能 改 , 归 于 无 。

 tǎng yǎn shì zēng yì gū

 倘 掩 饰 , 增 一 辜 。

↓↓↓↓↓下页更多三字经全文带拼音↓↓↓↓↓ 

[弟子规全文带拼音(2)]相关的文章

Copyright @ 2006 - 2018 学习啦 All Rights Reserved

学习啦 版权所有 粤ICP备15032933号-1

学习啦 学习啦

回到顶部