学习啦——文学网 > 名家名篇 > 三字经 > 《三字经全文带拼音(2)》正文

三字经全文带拼音(2)

时间:2017-03-31 08:55:41本文内容及图片来源于读者投稿,如有侵权请联系xuexila888@qq.com 淑航 我要投稿

 三字经全文带拼音【part4】

 páo tǔ gé mù shí jīn

 匏 土 革 , 木 石 金。

 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

 丝 与 竹, 乃 八 音。

 gāo zēng zǔ fù ér shēn

 高 曾 祖 , 父 而 身。

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 身 而 子 , 子 而 孙。

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng

 自 子 孙 , 至 玄 曾

 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 乃 九 族 , 人 之 伦。

 fù zǐ ēn fū fù cóng

 父 子 恩 , 夫 妇 从。

 xiōng zé yǒu dì zé gōng

 兄 则 友 , 弟 则 恭。

 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 长 幼 序 , 友 与 朋。

 jūn zé jìng chén zé zhōng

 君 则 敬 , 臣 则 忠。

 cǐ shí yì rén suǒ tóng

 此 十 义 , 人 所 同。

 fán xùn méng xū jiǎng jiū

 凡 训 蒙 , 须 讲 究。

 xiáng xùn gǔ míng jù dòu

 详 训 诂 , 明 句 读。

 wéi xué zhě bì yǒu chū

 为 学 者 , 必 有 初。

 xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 小 学 终 , 至 四 书。

 lún yǔ zhě èr shí piān

 论 语 者 , 二 十 篇。

 qún dì zǐ jì shàn yán

 群 弟 子 , 记 善 言。

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 孟 子 者 , 七 篇 止。

 jiǎng dào dé shuō rén yì

 讲 道 德 , 说 仁 义。

 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

 作 中 庸 , 子 思 笔。

 zhōng bù piān yōng bú yì

 中 不 偏 , 庸 不 易。

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì

 大 小 戴 , 注 礼 记。

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言 , 礼 乐 备。

 三字经全文带拼音【part5】

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰 国 风 , 曰 雅 颂。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 号 四 诗 , 当 讽 咏。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 诗 既 亡 , 春 秋 作。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 贬 , 别 善 恶。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 传 者 , 有 公 羊。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

 有 左 氏 , 有 谷 梁。

 jīng jì míng fāng dú zǐ

 经 既 明 , 方 读 子。

 cuō qí yào jì qí shì

 撮 其 要 , 记 其 事。

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

 五 子 者 有 荀 扬。

 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 文 中 子 , 及 老 庄。

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 经 子 通 , 读 诸 史。

 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

 考 世 系 , 知 终 始。

 zì xī nóng zhì huáng dì

 自 羲 农 , 至 黄 帝。

 hào sān huáng jū shàng shì

 号 三 皇 , 居 上 世。

 táng yǒu yú hào èr dì

 唐 有 虞 , 号 二 帝。

 xiāng yī xùn chēng shèng shì

 相 揖 逊 , 称 盛 世。

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 夏 有 禹 , 商 有 汤。

 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 周 文 武 , 称 三 王。

 xià chuán zǐ jiā tiān xià

 夏 传 子 , 家 天 下。

 sì bǎi zǎi qiān xià shè

 四 百 载 , 迁 夏 社。

 tāng fá xià guó hào shāng

 汤 伐 夏 , 国 号 商。

 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 六 百 载 , 至 纣 亡。

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

 周 武 王 , 始 诛 纣。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 载 , 最 长 久。

 三字经全文带拼音【part6】

 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 辙 东 , 王 纲 坠。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈 , 尚 游 说。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋 , 终 战 国。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 强 , 七 雄 出。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 传 二 世 , 楚 汉 争。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 兴 , 汉 业 建。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平 , 王 莽 篡。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 兴 , 为 东 汉。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年 , 终 于 献。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 号 三 国 , 迄 两 晋。

 song qí jì liáng chén chéng

 宋 齐 继 , 梁 陈 承。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 为 南 朝 , 都 金 陵。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏 , 分 东 西。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周 , 与 高 齐。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋 , 一 土 宇。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 传 , 失 统 绪。

↓↓↓↓↓下页更多三字经全文带拼音↓↓↓↓↓ 

[三字经全文带拼音(2)]相关的文章

Copyright @ 2006 - 2018 学习啦 All Rights Reserved

学习啦 版权所有 粤ICP备15032933号-1

学习啦 学习啦

回到顶部